برگزاری جلسه ماهانه مهدهای کودک

جلسه ماهانه مهدهای کودک با حضور جناب آقای شمسی رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان رامسرو مسئولین محترم مهدهای کودک جهت بحث و بررسی مسائل موجود در محل سالن کنفرانس این اداره برگزار گردید.