اجرای طرح نه به خشونت علیه زنان

روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۵ اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان رامسر طرح “نه به خشونت علیه زنان ” را جهت آگاهسازی جامعه در خصوص خشونت خانگی و مداخلات تخصصی – حمایتی از زنان خشونت دیده در سطح شهرستان رامسر برگزار نمود.