برگزاری مراسم تئاتر و موسیقی زنده در مرکز امید آسایش خزر